Polityka ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

W dniu 30 kwietnia 2018 roku wszedł w życie Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. Dekret ten uszczegóławia dotychczas stosowane przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego i uaktualnia przepisy prawa partykularnego w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Kościół katolicki w Polsce. W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obwiązywać także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Z uwagi na fakt, iż Centrum Formacyjno–Szkoleniowym „Księżówka”  jest publiczną kościelną osobą prawną oraz biorąc pod uwagę charakter przeważającej działalności Centrum, dane osobowe naszych członków będziemy przetwarzać zazwyczaj na podstawie norm zawartych w tymże Dekrecie, co jest zgodne z art. 91 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W odmiennych przypadkach, gdyby właściwe miały być normy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych zostaniecie Państwo poinformowani.

Zawsze traktowaliśmy ochronę danych osób korzystających z „Księżówki” z wielką troską. Również teraz, chcąc wypełnić obowiązki zawarte w nowych przepisach, poniżej realizujemy nasz obowiązek informacyjny.

Kto przetwarza dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jestCentrum Formacyjno–Szkoleniowym „Księżówka” z siedzibą przy ul. Przewodników Tatrzańskich 2, 34-500 Zakopane.

Inspektor Ochrony Danych

Wskazany został Inspektor Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: karsten@karsten.pl.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Dobrowolnie podali Państwo swoje dane osobowe, podczas lub przed realizacją konkretnych przedsięwzięć w postaci spotkania formacyjnego, rekolekcji, dni skupienia, kongresów, sympozjów i innych wydarzeń. Dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum Formacyjno–Szkoleniowym „Księżówka” oraz w związku z realizacją zadań ciążących na „Księżówce” w zakresie określonego przedsięwzięcia i celów statutowych „Księżówki”.

Jaka jest podstawa dopuszczalności przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Centrum Formacyjno-Szkoleniowe „Księżówka” z powodu:

  1. wyrażania przez Państwa zgody na to (art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu; art.6 ust.1 lit.a RODO;) – w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę,
  2. wykonywania umowy pomiędzy Państwem a Centrum Formacyjno–Szkoleniowym „Księżówka” (art. 7 ust. 1 pkt 2 Dekretu; art.6 ust.1 lit. b RODO;) – w przypadku zawarcia lub zamiaru zawarcia z nami umowy,
  3. wykonywania działalności statutowej przez Centrum Formacyjno–Szkoleniowego „Księżówka” (art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu; art.6 ust.1 lit. c RODO),
  4. w celu prawidłowej realizacji przez Centrum Formacyjno–Szkoleniowe „Księżówka” zadań nałożonych przez prawo kanoniczne lub prawo powszechnie obowiązujące (art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu; art.6 ust.1 lit. c RODO),
  5. niezbędności przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią np. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu; art.6 ust.1 lit. f RODO),
  6. realizacji celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pismo lub wniosek, w celu utrzymywania kontaktu, jeżeli z Pana/Pani inicjatywy komunikuje się Pan/Pani z Centrum Formacyjno–Szkoleniowym „Księżówka”, na przykład wysyłając e-mail (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu, art.6 ust.1 lit. f RODO),
  7. ochrony prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obrona przed lub dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu, art.6 ust.1 lit. f RODO).

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przez okres wskazany przez przepisy prawa kanonicznego lub prawa powszechnie obowiązującego.

Jakie przysługują prawa osobom, których dane przetwarzamy?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do informacji odnośnie Waszych danych osobowych, prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych, prawo do usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest konieczne, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Można także zawsze cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w ramach określonego wydarzenia w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednak z tym zastrzeżeniem, że wycofanie tejże zgody będzie skutkowało trudnością lub niemożnością w uczestnictwie w danym wydarzeniu.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie w niektórych przypadkach może spowodować niemożność wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka”

Informuję także, że jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Centrum Formacyjno-Szkoleniowe „Księżówka” co do zasady nie udostępnia odbiorcom danych osobowych z wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań i celów statutowych Centrum Formacyjno–Szkoleniowego „Księżówka”. W tej sytuacji odbiorcami danych osobowychmogą być podmioty zewnętrzne takie jak, przykładowo podmioty świadczące usługi: doręczenia korespondencji, przesyłek, drukarskie, płatnicze, świadczące audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne oraz inne nie wyszczególnione w przypadku konieczności związanej z przedmiotem usługi świadczonej przez Centrum Formacyjno–Szkoleniowego „Księżówka”.

Pragniemy zapewnić, że dane przechowywane są zawsze w sposób bezpieczny, gwarantujący zachowanie Państwa praw i wolności oraz przekazywane w celu realizacji zadań statutowych Centrum Formacyjno-Szkoleniowego „Księżówka”.


RSS  Facebook  Google Plus  Twitter  Yelp  Foursquare  Google Maps